Voorwaarden huurcontract

 1. Gedurende de huurtijd dient de huurder het gehuurde overeenkomstig de aard en bestemming als een goed huisvader te verzorgen, zelf te gebruiken en het noch geheel, noch gedeeltelijk aan derden in huur, onderhuur of bewaring te geven.
 2. De huurder is verplicht gedurende de huurtijd de gehuurde goederen op zijn kosten te onderhouden en ervoor te zorgen dat deze blijven verkeren in goede staat van onderhoud, waarbij de huurder verklaart dat het door hem gehuurde zich zonder uitzondering in gebruikte doch goede staat van onderhoud bevindt.
 3. Eventuele herstellingen geschieden voor rekening van de huurder, uitsluitend nadat de verhuurder daarover geraadpleegd is.
 4. De huurder is aansprakelijk voor alle schade, hoe ook veroorzaakt, aan het gehuurde toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze het gevolg is van schuld van de huurder, schuld van derden, of overmacht. Het gehuurde is niet verzekerd door de verhuurder.
 5. Bij verschil van mening over de grootte der schade, zal deze worden bepaald door een in onderling overleg aan te wijzen deskundige.
 6. Wanneer de huurder in gebreke blijft de huur tijdig te betalen, wanneer door hem één of meer bepalingen uit deze overeenkomst niet stipt worden nagekomen, in geval van overlijden van de huurder, bij verhuizen buiten Nederland, heeft de verhuurder het recht, zonder dat hiervoor gerechtelijke tussenkomst noodzakelijk is, de overeenkomst voor ontbonden te houden.
 7. Daar de huurprijs gerelateerd is aan de waarde van het gehuurde, zal het soms noodzakelijk zijn een nieuwe overeenkomst op te stellen met een nieuw huurbedrag per maand. In het algemeen geschiedt deze aanpassing na twee à drie jaar, een termijn waarbinnen de meeste kleine huur-instrumenten al weer van huurder gewisseld zijn. Mocht een instrument toch voor herwaardering in aanmerking komen, dan kan het noodzakelijk zijn dat de huurder met het instrument langs komt. Is de huurder het niet eens met de nieuwe huurprijs, dan wordt de overeenkomst ontbonden.
 8. De verhuurder, of zijn gemachtigde, heeft ten alle tijden het recht het gehuurde te onderzoeken op eventuele gebreken. De huurder is verplicht daartoe zijn medewerking te verlenen.
 9. Voor rekening van de huurder komen alle gerechtelijke en buitenrechtelijke maatregelen welke de verhuurder tot het effectueren van zijn rechten, ingevolge deze overeenkomst nodig mocht oordelen.
 10. De gevraagde waarborgsom zal na het beeïndigen van de huurovereenkomst door de verhuurder worden gerestitueerd, nadat de verhuurder al hetgeen de huurder in verband met deze overeenkomst verschuldigd is, daarvan afgetrokken heeft.
 11. De duur van deze overeenkomst is maximaal drie (3) jaar, waarna slechts middels een nieuwe overeenkomst een verlenging verkregen kan worden.
 12. Na afloop van deze overeenkomst moet de huurder het gehuurde direct ter beschikking stellen van de verhuurder en in goede staat van onderhoud bij hem afleveren.
 13. Bij eventuele aankoop van het gehuurde instrument zal een bedrag tot maximaal zes maanden de huurprijs van het aankoopbedrag worden afgetrokken.
 14. Voor gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet, zullen de wettelijke bepalingen betreffende huur en verhuur gelden.